Hot News :

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ตั้งอยู่ที่บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360 ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร

อาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลบอน มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อ ตำบลสำโรง และตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ, ตำบลโคกก่อง และตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ

เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบอน มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 หมู่บ้าน มีประชากร ทั้งสิ้นจำนวน 3,338 คน และมีบ้านเรือน ทั้งสิ้นจำนวน 869 หลังคาเรือน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านบอน 289 344 174
2 บ้านบอน 254 254 133
3 บ้านค้อบอน 308 303 146
4 บ้านห่องยูง 156 156 82
5 บ้านหนองหัวงัว 361 354 195
6 บ้านห่องขอน 175 183 86
7 บ้านหนองปลิง 103 98 53

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสำโรง ณ เมษายน 2558

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบอน เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำในการเกษตรของชุมชน แต่ไม่เพียงพอ ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินปนทราย ดินมีสภาพเป็นกรดด่างสูง (ดินเค็ม)

 • ฤดูฝน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล (แห้งแล้ง)
 • ฤดูร้อน อากาศร้อนมากและยาวนานกว่าทุกฤดู
 • ฤดูหนาว ระยะเวลาค่อนข้างสั้น

โครงสร้างพื้นฐาน

 1. ถนนภายในหมู่บ้าน 100% เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 75% เป็นถนนลูกรัง
 3. โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
 4. การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน 100%
 5. การใช้ประปาครัวเรือน 100%

เศรษฐกิจ

      อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะไปทำงานต่างจังหวัดทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในตำบลและตำบลใกล้เคียง

หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ

 1. ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอด จำนวน 3 แห่ง
 2. โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดใหญ่) จำนวน 3 แห่ง
 3. โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) จำนวน 14 แห่ง
 4. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 34 แห่ง
 5. ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 แห่ง

เงินกองทุนหมู่บ้าน

 1. เงินกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท จำนวน 7,000,000 บาท
 2. เงินกองทุนหมู่บ้าน (กข.คจ.) จำนวน 5 หมู่บ้าน เงินทุน 1,4000,000 บาท

สังคม

 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 2. วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน จำนวน 1 แห่ง
 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 5. หอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง
 6. ศาลาประชาคม จำนวน 6 แห่ง
 7. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 61 คน
 8. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60 คน
 9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 68 คน
 10. อาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวน 73 คน
 11. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จำนวน 28 คน
 12. อาสาสมัครเกษตร จำนวน 15 คน
 13. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 15 คน
 14. ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร จำนวน 24 คน
 15. อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 11 คน
 16. อาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 10 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. ลำห้วยธรรมชาติ จำนวน 2 สาย
 2. บึง/หนอง จำนวน 20 แห่ง
 3. บ่อน้ำตื้น จำนวน 15 แห่ง
 4. บ่อบาดาล จำนวน 20 แห่ง
 5. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศิลปวัฒนธรรม

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ