Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พอสังเขปดังนี้

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 3. ส่งเสริมและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 4. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

 

จุดมุ่งหมายและภารกิจ

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
 2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
 4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
 5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
 6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
 7. พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ