Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day โดยมีทีมงานคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอน และถนนทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอน
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลบอน "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2565 โดย นายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบอน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดบ้านหนองหัวงัว ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธี และประชาชนตำบลบอนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง การบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นวิทยากร ช่วงบ่ายมีการบรรยายธรรมะ เรื่อง การครรองตน ครองคน ครองงาน และหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ควรนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดย พระครูปลัดอุเทน กลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์ เป็นวิทยากร
วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง ได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พบปะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งได้กำชับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเงิน การคลัง และการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการสาธารณะ การจัดการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น
12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ความรัก และความสามัคคีในหน่วยงาน (อยู่ภายใต้มาตรการควบคุม COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 โดยมีท่านรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ และคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอนเป็นวิทยากรโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอสำโรงนายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน/นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน และ อสม. ลงพื้นที่ประชาคมในการดำเนินการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลบอน
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตำบลบอน สักการะศาลปู่แดง และพระสีโห สังข์ทอง ณ วัดบ้านบอน พร้อมเยี่ยมชมการทอผ้าเอกลักษณ์ขึ้นชื่อ ของตำบลบอน ผ้าลายส้มโฮง และผ้ากาบบัว โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลบอน ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติิหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาอีสาน ที่นับวันจะห่างหายไปใม่กลับคืนมาแล้ว และยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี การสร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบอน
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว ตามมาตราการโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ ม.3 ตำบลบอน
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ