Hot News :

*** วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง ได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบอน***

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง ได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พบปะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งได้กำชับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเงิน การคลัง และการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการสาธารณะ การจัดการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ