สำนักงานปลัด

นางอัมพร พรวานิชพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางนราธร กาญจนพาที

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุภาวรรณ ราชบุญคุณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอก สุรชัย วงษ์กลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกาญจนา แก้วคำกอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายไมตรี อินทะนาม

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสรินยา หงษาพล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวัชรินทร์ นันทะบัน

คนงานทั่วไป (ธุรการ)

นายชาญณรงค์ จิตตรานุุเคราะห์

คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์)

นางสุมาลี เพ็งธรรม

คนงานทั่วไป

นายรัตนา โมลาศรี

นักการภารโรง

นายสมคิด งามศักดิ์

พนักงานจ้างเหมา

นายกระมล กุลบุญญา

พนักงานจ้างเหมา

นายชัยรัตน์ จิตตรานุเคราะห์

ยาม

ศิลปวัฒนธรรม

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ