Hot News :
สำนักปลัด

นางอัมพร พรวานิชพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางนราธร กาญจนพาที

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุภาวรรณ ราชบุญคุณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอก สุรชัย วงษ์กลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกาญจนา แก้วคำกอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายไมตรี อินทะนาม

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสรินยา หงษาพล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวัชรินทร์ นันทะบัน

คนงานทั่วไป (ธุรการ)

นายชาญณรงค์ จิตตรานุุเคราะห์

คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์)

นางสุมาลี เพ็งธรรม

คนงานทั่วไป

นายรัตนา โมลาศรี

นักการภารโรง

นายสมคิด งามศักดิ์

พนักงานจ้างเหมา

นายกระมล กุลบุญญา

พนักงานจ้างเหมา

นายชัยรัตน์ จิตตรานุเคราะห์

ยาม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศิลปวัฒนธรรม

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ