Hot News :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ