ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ ๖ บ้านห่องขอน เส้น หมู่ ๖ บ้านห่องขอน - หมู่ ๔ บ้านห่องยูง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 6 บ้านห่องขอน เส้น หมู่ 6 บ้านห่องขอน - หมู่ 4 บ้านห่องยูง ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 674,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9  กรกฎาคม 2561

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ